Trang Mạng
Lê Quang Đẳng
www.lequangdang.net
Việt Lịch: 4889Gia Phả Lê Tộc
(tiếp theo)


Tộc Hệ Thứ 2

Đức Tằng Tổ Phụ Lê Văn Sự (20) Hệ Trưởng 2.
 Xem phần trước.


Tộc Hệ Thứ 21

  Bà Lê Thị Sáu ?

  Đức Cao Tổ Phụ có năm (5) người con. Khi di tãn tới làng Long Thạnh thì mang theo ba (3) ngươì con Bà Lê Thị Sáu là ngươì con thứ sáu  không rõ tên nên gọi bằng thứ.

  Không rõ bà có mấy ngươì con nhưng biết được những chaú ngoại cuả bà  đang sống tại Ngã Bảy như sau:
    1- Chú Hai Dương Văn Phi (211).
    2-
    3-
    4- Cô Tám Dương Thị Nĩ (212).
    5- Chú Mười Dương Văn Sương (213).


Tộc Hệ Thứ 22

Ông Chín Lê Văn Tào.

Ông Chín Lê Văn Tào có nhiều ngươì con nhưng được biết hai ngươì con là:
1- Ông Tư Lê Văn Lộc
2- Ông Tám Lê Văn Thọ
Cả hai đã sống tại Mang Cá.
Ông Tư Lê Văn Lộc có nhiều ngươì con nhưng được biết là Chú Tư Lê Văn Cơ (2211)(đã mất) còn con cháu đang sống tại Mang Cá (nhưng không biết).
 Tộc Hệ Thứ 3


Đức Tổ Phụ Lê Văn Ngượt (1880-1953)  Hệ Trưởng 3.
  Xem phần trước

Tộc Hệ Thứ 31

Ông Lê Văn Chương (1882-1960)
Ông Ba có hai ngươì con là:
 1- Chú Hai: Lê Văn Khá . Mộ cuả chú và thím hai an táng tại Lê Tộc Chi Mộ.
 2- ?
 Tộc Hệ Thứ 32

 Bà  Lê Thị Lành (1884-1965)
Bà Tư Lê Thị Lành (1884-1965) có tám (8) ngươì con như sau:
1- Nguyễn Văn Cương
2- Nguyễn Thị Dực
3- Nguyễn Thị Nhâm
4- Nguyễn Văn Niên
5- Nguyễn Thị Sáu
6- Nguyễn Văn Trường
7- Nguyễn Thị Ninh
8- Nguyễn Thị Chín .

Tộc hệ Thứ 33

Bà Lê Thị Tánh (1886-1960)
Bà Năm có 5 ngươì con như sau:
1- Nguyễn Thị hai
2- Nguyễn Văn Tranh
3- Nguyễn Thị Hoá
4- Nguyễn Văn Trung (7 Giữ)(334)

Tộc Hệ Thứ 34

Bà Lê Thị Danh (1889-1965)

Bà Sáu có hai ngươì con như sau:
1- Nguyễn Thị Nguyên
2- Nguyễn Văn Tr g

Tộc Hệ Thứ 35

Bà Lê Thị Chơn (1910-2005)
Bà Út co 5 ngươì con, chi tiết chờ bổ túc.

Tộc Hệ  Thứ 4

Trong tộc hệ thứ 4 chỉ liệt kê con cháu từ hệ 46 mà thôi

41-Lê Thị Huệ (1903-1998)
Cô hai có ba người con:
1- Anh Hai Móm (1930-)
2- Anh Ba Buá (1935-1998)
3- Chị Tư ( 1945-)


42- Lê Văn Học (1905-1960) + Nguyễn Thị Tính (1908-1997)
 Hệ Trưởng 4.

Bác Ba có 5 ngươì con như sau:
1- Lê Văn Dương (1925-1961)
2- Lê Thị Di (1927-)
3- Lê Thọ Thắng (1929-1971)
4- Lê Thị Nương (1941-)
5- Lê Thị Bạch (1945-)

43- Lê Thị Năng (1907-1998) + Trần Văn Chiếng (1906-1940)
 Cô Tư có bốn ngươì con gái
1- Trần Thị Cẫm Nhung (1940-1999)
2- Trần Thị Cẫm Liên (1942-)
3-
Trần Thị Cẫm Tú (1945-1970)
4- Nguyễn Thị Bạch Tuyết (1954-)

44- Lê Văn Mậu (1914-2002) + Võ Thị Tươi (1918-1999)
Bác năm có 7 ngươì con như sau:
1- Lê Thị Anh (1935-)
2- Lê Thị Thiết (1938-)
3- Lê Thị Là (1943-)
4- Lê Thành Trai (1950-)
5- Lê Bình (1953-)
6- Lê Hoàng Phong ( 1957-)

45- Lê Thị Hứng (1916-1999) + Phạm Văn Thơm (1916-1990)
Cô Sáu có 6 ngươì con như sau:
1- Phạm Thị Tho (1938-)
2- Phạm Thị Khóm (1940-)
3- Phạm Thị Sáu (1945-)
4- Phạm Thị Lệ (1949-2000)
5- Phạm Văn Hồng (1951-)
6- Phạm Thị Hoàn (1953-)

46- Lê Văn Bảy ( 1921-2000) + Nguyễn Thị Trầm (1922-)
Đức thân phụ mẫu có 12 ngươì con như sau:
1- Lê Thành Ái (1941-)

2- Lê Thị Ngọc Hà (1943-1949)
3- Lê Thị Ngọc Thiện (1945-1949)
4- Lê Thị Xít (1947-)
5- Lê Thành Mác (1949-)
6- Lê Quang Đẳng (1952-)
7- Lê Thị Xa (1954-)
8- Lê Văn Nhữ (1957-)
9- Lê Đình Nhã (1958-)
10- Lê Thị Nhặn (1961-)
11- Lê Quang Hưu (1963-)
12- Lê Thị The (1965-)47- Lê Văn Triệu (1923-1998) + Phạm Thị Cậy (1925-1995)
Chú thím tám có 9 người con như sau:
1- Lê Thị Mỹ Mai (1950-)
2- Lê Quang Trọng (1953-)
3- Lê Thị Mỹ Hường (1955-)
4- Lê Quang Minh (1957-)
5- Lê Quang Khải (1959-)
6- Lê Sơn Lâm (1961-1994)
7- Lê Đăng Khoa (1963-)
8- Lê Thi Kim Loan (1965-)
9- Lê Thị Mỹ Loan (1968-)./. 
Lời ngươì ghi chép:

Chắc là còn nhiều thiếu sót về ngày tháng năm sanh và mất cuả qúy ông bà ,cô bác và các anh, chị em. Rất mong nhận được những bổ túc cuả qúy tỹ, huynh và đệ để những chi tiết lưu trữ được chính xác.
 
Trân Trọng
Lê Quang Đẳng


www.lequangdang.net
Email: info@lequangdang.net