Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4888Trang mạng
Lê Quang Đẳng

www.lequangdang.netThế Hệ Thứ Tư

Thế hệ thứ tư chỉ ghi nhận từ cháu nội và cháu ngoại cuả ông bà Lê Văn Sự mà thôi. Còn 4 nhánh kia thì chưa có chi tiết.


1- Lê Thị Huệ
2- Lê Văn Học
3- Lê Thị Năng
4- Lê Văn Mậu
5- Lê Thị Hứng
6- Lê Văn Bảy
7- Lê Văn Triệu
8- Lê Văn Khá
9- Nguyễn Văn Cương
10- Nguyễn Thị Dực
11- Nguyễn Thị Nhâm
12- Nguyễn Văn Niên
13- Nguyễn Văn Trường
14- Nguyễn Thị Ninh
15- Nguyễn Thị Chín
16- Nguyễn Thị Đen
17- Nguyễn Thị Hoá
18- Nguyễn Văn Giữ
19- Nguyễn Văn Tàng
20- Nguyễn Thị Nguyên
21- Nguyễn Văn Phát
22- Nguyễn Thi Hai
23- Nguyễn Thị Ba
24- Nguyễn Văn LâmHoà Thuận
là đạo anh em

Hiếu Thảo là đạo làm con trong nhà
Thủy Chung là đạo vợ chồng
Ấy là Gia Đạo nằm lòng người ơi ...
Trang Mạng Lế Quang Đẳng
Trang Thế Hệ Thứ Tư
www.lequangdang.net
email: ìno@lequangdang.net


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt