Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4888Trang mạng
Lê Quang Đẳng

www.lequangdang.netThế Hệ Thứ Hai

  Thế hệ thứ hai là con cuả đức cao tổ phụ Lê Văn Nuôi được biết là ngaì có năm (5) ngươì con nhưng khi đến Long Thạnh chỉ mang theo ba (3), còn lại hai (2) ở với đức cao tổ mâũ tại Bình Thuận.
1- Lê Văn Sự ( 1855-1940)
2- Không Biết
3- Không Biết
4- Lê Văn Chín ( 1865-1949(?))
5- Lê Thị Út ( 1868-1955 (?))


Thế Hệ Thứ Ba

Thế hệ thứ ba được ghi nhận được từ cháu nội và cháu ngoại cuả đức cao tổ Lê Văn Nuôi ở tại Phụng Hiệp mà thôi, một số còn lại tại Bình Thuận không được biết là bao nhiêu.

1- Lê Văn Ngượt
2- Lê Văn Chương
3- Lê Thị Lành
4- Lê Thị Tánh
5- Lê Thị Chơn
6- Lê Văn Lộc
7- Lê Văn Thọ
8- Dương Văn Hai (?)
9- Dương Thị Út(?) (Má chú hai Phi )Hoà Thuận
là đạo anh em

Hiếu Thảo là đạo làm con trong nhà
Thủy Chung là đạo vợ chồng
Ấy là Gia Đạo nằm lòng người ơi ...
Trang Mạng Lế Quang Đẳng
Trang Thế Hệ Thứ Hai và Ba
www.lequangdang.net
email: ìno@lequangdang.net


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt