Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4888

Trang mạng
Lê Quang Đẳng

www.lequangdang.net
Những Ngày Giỗ  Tổ Tiên Danh Vị
Ngày
Đức Cao Tổ Phụ Lê Văn Nuôi
 13 tháng 6 Âm lịch
Đức Tằng Tổ Phụ Lê Văn Sự
 Mùng 2 tháng 2 Âm lịch
Đức Tằng Tổ Mẫu Phan Thị Qươn
 29 tháng 3 Âm lịch
Đức Tổ Phụ Lê Văn Ngượt
 28 tháng 8 Âm lịch
Đức Tổ Mẫu Trương Thị Tỵ
  Mùng 5 tháng 12 Âm lịch
Đức Tổ Phụ Nguyễn Văn Hơn
 Mùng 2 tháng 5 Âm Lịch
Đức Tổ Mẫu Lư Thị Phước
 Mùng 10 tháng 2 Âm lịch
Đức Thân Phụ Lê Văn Bảy
 Mùng 6 tháng 6 Âm lịch
Cúng Dực Lề (1)
 Sua muà gặt luá

     (1) Dực là cánh quân lính, Hữu Dực là cánh quân bên phải, Tả Dực là cánh quân bên trái.
    Cúng Dực Lề là cúng kiến những quân lính (chiến sỹ) đă theo đức Cao Tổ Phụ Lê Văn Nuôi từ lúc thủ thành Mỹ Tho cho đến khi kháng chiến chống Pháp. Hàng năm sau khi thu gặt luá xong muà luá là tỗ chức tiệc ăn mừng và cũng để cúng kiến những anh linh cuả những chiến sỹ đă hy sinh trong công cuộc kháng chiến chống Pháp.Hoà Thuận là đạo anh em
Hiếu Thảo là đạo làm con trong nhà
Thủy Chung là đạo vợ chồng
Ấy là Gia Đạo nằm ḷng người ơi ...
Trang mạng Lê Quang Đẳng
Trang Những Ngày Giỗ Tổ Tiên

 Email: info@lequangdang.net
www.lequangdang.net