Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4888

Trang mạng
Lê Quang Đẳng

www.lequangdang.net
Những Ngày Giổ  Tổ Tiên Danh Vị
Ngày
Đức Cao Tổ Phụ Lê Văn Nuôi
 13 tháng 6 Âm lịch
Đức Tằng Tổ Phụ Lê Văn Sự
 Mùng 2 tháng 2 Âm lịch
Đức Tằng Tổ Mẫu Phan Thị Qươn
 29 tháng 3 Âm lịch
Đức Tổ Phụ Lê Văn Ngượt
 28 tháng 8 Âm lịch
Đức Tổ Mẫu Trương Thị Tỵ
  Mùng 5 tháng 12 Âm lịch
Đức Tổ Phụ Nguyễn Văn Hơn
 Mùng 2 tháng 5 Âm Lịch
Đức Tổ Mẫu Lư Thị Phước
 Mùng 10 tháng 2 Âm lịch
Đức Thân Phụ Lê Văn Bảy
 Mùng 6 tháng 6 Âm lịch
Đức Thân Mẫu Nguyễn Thị Trầm
 16 tháng 8 Âm lịch

Hoà Thuận là đạo anh em
Hiếu Thảo là đạo làm con trong nhà
Thủy Chung là đạo vợ chồng
Ấy là Gia Đạo nằm ḷng người ơi ...Trang mạng Lê Quang Đẳng
Trang Những Ngày Giổ Tổ Tiên
email: info@lequangdang.net
www.lequangdang.net